image
ADVERTISE WITH US


image
“സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്നത്തെ മനുഷ്യർ എഴുതി വച്ച മതവും ആചാരവും ഇന്ന് മനുഷ്യൻ എന്തിനു പാലിക്കുന്നു”. Sudhir Sir is asking this question. Very good question! Answer might be different for different people. To me, I don’t accept anything just because it is tradition. I will check the truthfulness of traditions with my own knowledge and experience. To me Bible scriptures are written by prophets sent by God. I believe all major religions established based on the writings or sayings of prophets sent by God to different cultures. The writings or sayings were not to teach people history or science or the personality of God. It was to teach people how to lead their life as God wants them. So, poetic language and literary usages were plenty in those writings. It was for a culture with limited scientific and historic knowledge. To analyze those poetic language and literary usages for scientific or historic truth is stupidity. Unnecessary rituals crept in to all religions and we need to double check the need to follow those rituals of religions, and don’t follow them blindly. When a person follow it blindly and others question it that it is interpreted as ‘mathanindha’. We hear of it a lot in India. Another reason I believe Bible is that available historic evidence and traditions confirm that the books were written by prophets of God. Yet another reason is that when I double checked what is written in Bible with my own experiences, I found it true. Nobody can question the experiences of a person how God interacted me in my life. The possible reason why God doesn’t interact with an atheist with such experiences can be the all knowing pride of such people. ധാരാളം കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ നടത്തി ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർ ജീവിതം എത്രയോ സൗകര്യപ്രദമാക്കി. This is another statement Sudhir Sir is making. Most people forget the fact that most of the discoveries and inventions were made by people that believe in God. What people who don’t believe in God is doing is taking credit for all the discoveries and inventions in the name of science for themselves. What people who don’t believe in God is to come up with some theories that can’t be proved in a lab and call it science. Many get fooled by such propaganda. They get fooled and they think there is no God in their heart. Please don’t fool yourself.
THANK YOU JYOTI LAKSHMI NAMBIYAR. WHAT THIS SO CALLED RELIGIOUS LEADERS DOING TO THE KERALA PEOPLE IS NUISANCE IN THE NAME OF THEIR GOD! KERALA GOVERNMENT MAY BE TOO SCARED TO QUESTION THESE RELIGIOUS FANATICS. IT WILL BE NICE IF FOKANA/FOMA PEOPLE CAN SUBMIT MEMORANDUMS TO KERALA RELIGIOUS HEADS TO STOP THIS UTTER NONSENSE. AT LEAST THEY WILL REALIZE THAT PEOPLE ARE AGAINST THEIR MOCKERY.
ഹിന്ദുക്കൾ അവരുടെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലാറുണ്ട്. ശ്രീമതി ജ്യോതിലക്ഷ്മി എഴുതിയപോലെ അമ്പലത്തിനു ചുറ്റിലും സവർണ്ണർ മാത്രമെന്ന സ്ഥിതി മാറി എല്ലാ ജാതിക്കാരും താമസിക്കുന്ന ഏതോ ഗ്രാമത്തിൽ രസകരമായ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. തിരുമേനി ഗായത്രി മന്ത്രം എന്നും ഉറക്കെ ചൊല്ലുക പതിവായിരുന്നു. ഇല്ലത്തിനു അധികം ദൂരമല്ലാതെ ഒരു കൃസ്തീയ ഭവനമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ആ വീട്ടിലെ ഒരാൾ തിരുമേനിയുടെ അടുത്തു വന്നു ചോദിച്ചു. എന്തിനാണ് എന്നും രാവിലെ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ പേര് ഒഴികെ ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. തിരുമേനിക്ക് കാര്യം പിടി കിട്ടി. ശുമ്പൻ എന്നു പറഞ്ഞു താമ്പൂല രസം അവിടമെല്ലാം തെറിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് താഴെ പറയുന്ന ഗായത്ര മന്ത്രം ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചു . ഓം ഭൂർ ഭുവ: സ്വ:, തത്സവിതുർവരേണ്യം, ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി , ധിയോ യോ ന:പ്രചോദയാത് : വായനക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും. പക്ഷെ കുറ്റം ദേവസ്സി എന്ന മാപ്പിളയുടെ അല്ലായിരുന്നു. തിരുമേനി മന്ത്രം ഗ്രഹിച്ചല്ല ചൊല്ലിയത്. ചൊല്ലുമ്പോൾ ഋഷി, ഛന്ദസ്, ദേവത എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മൃഗ മുദ്രയോടെ മൂർദ്ധാവിൽ തൊട്ടിട്ടാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. അതേപോലെ അതിലെ വാക്കുക്കൾ തെറ്റാതെ പറയണം. തിരുമേനി ദേവസ്യധീമഹി എന്ന് കൂട്ടി ചൊല്ലാതെ ദേവസ്യ എന്നു പറഞ്ഞു നിർത്തി ധീമഹി എന്നു തുടർന്നു. ഹിന്ദു ദേവത മന്ത്രങ്ങളിൽ തന്റെ പേരുണ്ടെന്ന് അഹങ്കരിച്ച ദേവസ്സി അങ്ങനെയല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു നിരാശനായി മടങ്ങി. ശ്രീമതി ജ്യോതിലക്ഷ്മി നമ്പ്യാർ ഇത്തരം ലേഖനങ്ങളുടെ വീണ്ടും വരിക.
Woman who 'took laptop' from Pelosi's office in Capitol riot 'planned to sell it to Russian spies'. Investigations into Capitol riot are set to consume Congress long after impeachment is done.
Why true man here with elephant and konan
MLK deserves actual study. If you haven’t had the chance to, use today to take in his work. Places to start- Speeches: - Drum Major Instinct - To the Mountaintop - Beyond Vietnam Books: - Why We Can’t Wait - Where Do We Go From Here: Chaos or Community? - All Labor Has Dignity
DC attorney general says Trump will be charged for role in Capitol riot. Which could mean up to 6 months in jail. It would be a good start. there should be no more tax-cheating, pussy-grabbin, draft-dodging, daughter-lusting, failed reality TV hosting, lying, racist, rapist, orange-faced BUFFOONS who are allowed to run for President. PLEASE. NO MORE.
Need of the hour & let the time prove; thought-provoking, anyway ...
ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിറുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമല്ലാതെ ഒരു ഹിന്ദു സംഘടനക്ക് വിദേശത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സായിപ്പിനോട് ഞങ്ങൾ ഉയര്ന്ന ജാതി / അവരൊക്കെ താഴ്ന്ന ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നതിനൊപ്പം തലമുറകളെയും ആ വർണ്ണ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിക്കുക എന്ന മൗനമായ ദൗത്യം.
More than 1,000 roadways worldwide honor Rev. Martin Luther King Jr., a reflection of his enduring impact across cultures. trump will have none. even his tombstone won't bear any name.

“സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്നത്തെ മനുഷ്യർ എഴുതി വച്ച മതവും ആചാരവും ഇന്ന് മനുഷ്യൻ എന്തിനു പാലിക്കുന്നു”. Sudhir Sir is asking this question. Very good question! Answer might be different for different people. To me, I don’t accept anything just because it is tradition. I will check the truthfulness of traditions with my own knowledge and experience. To me Bible scriptures are written by prophets sent by God. I believe all major religions established based on the writings or sayings of prophets sent by God to different cultures. The writings or sayings were not to teach people history or science or the personality of God. It was to teach people how to lead their life as God wants them. So, poetic language and literary usages were plenty in those writings. It was for a culture with limited scientific and historic knowledge. To analyze those poetic language and literary usages for scientific or historic truth is stupidity. Unnecessary rituals crept in to all religions and we need to double check the need to follow those rituals of religions, and don’t follow them blindly. When a person follow it blindly and others question it that it is interpreted as ‘mathanindha’. We hear of it a lot in India. Another reason I believe Bible is that available historic evidence and traditions confirm that the books were written by prophets of God. Yet another reason is that when I double checked what is written in Bible with my own experiences, I found it true. Nobody can question the experiences of a person how God interacted me in my life. The possible reason why God doesn’t interact with an atheist with such experiences can be the all knowing pride of such people. ധാരാളം കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ നടത്തി ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർ ജീവിതം എത്രയോ സൗകര്യപ്രദമാക്കി. This is another statement Sudhir Sir is making. Most people forget the fact that most of the discoveries and inventions were made by people that believe in God. What people who don’t believe in God is doing is taking credit for all the discoveries and inventions in the name of science for themselves. What people who don’t believe in God is to come up with some theories that can’t be proved in a lab and call it science. Many get fooled by such propaganda. They get fooled and they think there is no God in their heart. Please don’t fool yourself.
THANK YOU JYOTI LAKSHMI NAMBIYAR. WHAT THIS SO CALLED RELIGIOUS LEADERS DOING TO THE KERALA PEOPLE IS NUISANCE IN THE NAME OF THEIR GOD! KERALA GOVERNMENT MAY BE TOO SCARED TO QUESTION THESE RELIGIOUS FANATICS. IT WILL BE NICE IF FOKANA/FOMA PEOPLE CAN SUBMIT MEMORANDUMS TO KERALA RELIGIOUS HEADS TO STOP THIS UTTER NONSENSE. AT LEAST THEY WILL REALIZE THAT PEOPLE ARE AGAINST THEIR MOCKERY.
ഹിന്ദുക്കൾ അവരുടെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലാറുണ്ട്. ശ്രീമതി ജ്യോതിലക്ഷ്മി എഴുതിയപോലെ അമ്പലത്തിനു ചുറ്റിലും സവർണ്ണർ മാത്രമെന്ന സ്ഥിതി മാറി എല്ലാ ജാതിക്കാരും താമസിക്കുന്ന ഏതോ ഗ്രാമത്തിൽ രസകരമായ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. തിരുമേനി ഗായത്രി മന്ത്രം എന്നും ഉറക്കെ ചൊല്ലുക പതിവായിരുന്നു. ഇല്ലത്തിനു അധികം ദൂരമല്ലാതെ ഒരു കൃസ്തീയ ഭവനമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ആ വീട്ടിലെ ഒരാൾ തിരുമേനിയുടെ അടുത്തു വന്നു ചോദിച്ചു. എന്തിനാണ് എന്നും രാവിലെ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ പേര് ഒഴികെ ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. തിരുമേനിക്ക് കാര്യം പിടി കിട്ടി. ശുമ്പൻ എന്നു പറഞ്ഞു താമ്പൂല രസം അവിടമെല്ലാം തെറിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് താഴെ പറയുന്ന ഗായത്ര മന്ത്രം ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചു . ഓം ഭൂർ ഭുവ: സ്വ:, തത്സവിതുർവരേണ്യം, ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി , ധിയോ യോ ന:പ്രചോദയാത് : വായനക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും. പക്ഷെ കുറ്റം ദേവസ്സി എന്ന മാപ്പിളയുടെ അല്ലായിരുന്നു. തിരുമേനി മന്ത്രം ഗ്രഹിച്ചല്ല ചൊല്ലിയത്. ചൊല്ലുമ്പോൾ ഋഷി, ഛന്ദസ്, ദേവത എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മൃഗ മുദ്രയോടെ മൂർദ്ധാവിൽ തൊട്ടിട്ടാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. അതേപോലെ അതിലെ വാക്കുക്കൾ തെറ്റാതെ പറയണം. തിരുമേനി ദേവസ്യധീമഹി എന്ന് കൂട്ടി ചൊല്ലാതെ ദേവസ്യ എന്നു പറഞ്ഞു നിർത്തി ധീമഹി എന്നു തുടർന്നു. ഹിന്ദു ദേവത മന്ത്രങ്ങളിൽ തന്റെ പേരുണ്ടെന്ന് അഹങ്കരിച്ച ദേവസ്സി അങ്ങനെയല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു നിരാശനായി മടങ്ങി. ശ്രീമതി ജ്യോതിലക്ഷ്മി നമ്പ്യാർ ഇത്തരം ലേഖനങ്ങളുടെ വീണ്ടും വരിക.
Woman who 'took laptop' from Pelosi's office in Capitol riot 'planned to sell it to Russian spies'. Investigations into Capitol riot are set to consume Congress long after impeachment is done.
Why true man here with elephant and konan
MLK deserves actual study. If you haven’t had the chance to, use today to take in his work. Places to start- Speeches: - Drum Major Instinct - To the Mountaintop - Beyond Vietnam Books: - Why We Can’t Wait - Where Do We Go From Here: Chaos or Community? - All Labor Has Dignity
DC attorney general says Trump will be charged for role in Capitol riot. Which could mean up to 6 months in jail. It would be a good start. there should be no more tax-cheating, pussy-grabbin, draft-dodging, daughter-lusting, failed reality TV hosting, lying, racist, rapist, orange-faced BUFFOONS who are allowed to run for President. PLEASE. NO MORE.
Need of the hour & let the time prove; thought-provoking, anyway ...
ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിറുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമല്ലാതെ ഒരു ഹിന്ദു സംഘടനക്ക് വിദേശത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സായിപ്പിനോട് ഞങ്ങൾ ഉയര്ന്ന ജാതി / അവരൊക്കെ താഴ്ന്ന ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നതിനൊപ്പം തലമുറകളെയും ആ വർണ്ണ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിക്കുക എന്ന മൗനമായ ദൗത്യം.
More than 1,000 roadways worldwide honor Rev. Martin Luther King Jr., a reflection of his enduring impact across cultures. trump will have none. even his tombstone won't bear any name.