The liberals usually have tunnel vision. They are very intolerant to different ideas and ideology. For them, "Agree to disagree" is not in their dictionary. So there is no meaning in having an intelligent discussion with them.
അല്ലാ  നാട്ടിൽ  നിന്നു  വരുന്ന  സാഹിത്യകാരൻ , സിനിമാക്കാരൻ , രാഷ്ട്രിയക്കാരൻ , മന്ത്രി, പത്രക്കാരൻ , സുന്ദരി  കുലുക്കി  നിർത്ത  തരുണീമണികൾ  ഒക്കെ  കൂട  നിന്നു  ഫോട്ടോ  എടുത്തു  അവരേ  ചുമ്മിയും  ചുവന്നും  നടന്നു ഫോട്ടോ  എടുത്തു  പത്രത്തിൽ  കൊടുക്കാൻ  ചിലർക്കു  ആനന്ദമാണ് . അവരുടെ  ഒക്കെ  നീണ്ട  പ്രസംഗവും  ഒരു  നിസാര  മണ്ട  ചോദ്യത്തിന്  അര  മണിക്കൂർ  പ്രസംഗ  ഉത്തരവും .  ഒക്ടോബറിൽ  ജനധിപത്യമില്ലാത്ത  രണ്ടു  പ്രസ് ക്ലബ്  കാരുടേയും  കൺവെൻഷൻ  ഉണ്ടന്ന്  കേട്ടു .  അവിടയും  ഇതൊക്കെത്തന്നെയാകും . നാട്ടിലെ  പ്രസ് ആണ് , ടീവി  ആണു  എന്നോക്കെ  പറഞ്ഞു വരുന്നവരുടെ  മാത്രം  വമ്പൻ  ക്ലാസ്  എടുപ്പും  ബോറിങ്  പ്രസംഗവും , പിന്നെ  ചില  മണ്ടൻ  ചോതിയുത്തര  പംക്തിയും . ഓരോ  ചോദ്യത്തിനും  15  മിനിറ്റു  ഉത്തര  പ്രസംഗവും . പിന്നെ  അറിവില്ലാത്ത  ചില  തരുണീമണികളുടെ  എംസി  വിളയാട്ടവും .  രണ്ടാമത്തെ  പ്രസ് ക്ലബ്  ആണെങ്കിൽ  ഒരാൾ  സ്ഥിരം  ചെയര്മാനാണ്‌ .  എല്ലാം  അയാളുടെ  ഭരണം . ബാക്കിയെല്ലാം  ചട്ടുകങ്ങൾ .  പിന്നെ  അവിടെ  കുറെ  ഫോമാ  ഫൊക്കാന  സ്ഥിരം  സ്ഥാപകക്കാർ , പിന്നെ  ചില  സ്ഥിരം  മേയർ , ജഡ്‌ജി  എല്ലാം . അവർ  ഫ്രീ ആയി  വന്നു  അവരുടെ  സ്ഥിരം  വീരവാദം  തട്ടിവിടും .  പണം കൊടുക്കുന്നവർക്ക്  സ്റ്റേജിലും  ഇരിപ്പടവും  പൊന്നാടവും  കൊടുത്തും  പ്രസാദിപ്പിക്കും . ബാക്കിയുള്ള  ഇവിടെയുള്ള  എത്ര  വലിയ  അറിവുള്ളവനും  ഒരവസരവും  കിട്ടിയെന്നു  വരികയില്ല . ഒരുപക്ഷേ , അവരെ  അപമാനിച്ചാകും  വിടുക . അവരുടെ  ഒക്കെ  പണവും  പിടുങ്ങി  എന്നിരിക്കും .  ഇവിടെ  ചോദ്യം  ഇതാണ് . നാട്ടിൽ  നിന്ന്  വരുന്നവർ  മാത്രമാണോ  അറിവുള്ളവർ ? ഇവിടെ  ലോക്കൽ ആയി  അവരേക്കാൾ  പതിൽമടങ്ങു  ബുദ്ധികാർ  ഇല്ലയോ ? അവരെ  താഴ്ത്താതെ  അവർക്കും  വിലയും  അവസരവും  കൊടുക്കുക .  മുകളിലെ  പടം  നോക്കുക . നാട്ടിലെ  ഒരു പുള്ളിയെ  പിടിച്ചു  മഹാ  ദീവ്യൻ  ആക്കിയിരിക്കുന്നു
" ദൈ്വവാര്‍ഷിക ഗ്ലോബല്‍ കണ്‍വെന്‍ഷൻ "ഇതെന്തു കൺവെൻഷനാണ് ; ഞാനില്ലത്ത ഒരു കൺവെൻഷൻ ?
There is no Black Girls in the commercial,That shows It's only for White Girls.(White means Superiority}.
 കാരശ്ശേരിയെ  എങ്ങനേലും നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു വിടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അന്നേരമാണ് കുമ്മനം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് . ഇനി ഇദ്ദേഹം എങ്ങനാണോ മുണ്ടു ഉടുക്കുന്നത് . ദയവായി എയർപോർട്ടിൽ വച്ച് തന്നെ പാന്റ്സ് ഇടീപ്പിച്ചിട്ട് പുറത്തേക് കുണ്ടുവന്നാൽ മതി 
"By the by, does any sane person not love his country of birth? Being a U S citizen does not require you to not love your country of birth. Loving your country of birth does not mean that one is not loyal to his adopted country. The mere fact that you are reading Emalayalee, shows that you long to hear about your country of birth. Your statement asking others to go back to their country reflects your racist attitude reminiscent of KKK. Be human being first before being an Indian American."When you took the oath as a U.S citizen you relinquished your loyalty with your Mother country and your adopted country became your country. And, that means, you agreed not to get involved in your countries political affairs and not to even vote in that countries election  .  I know you are a staunch supporter of Chayawala  Modi who is a Hindu nationalist. He doesn't have a vision for India just like Trump doesn't have a vision for America (Trump is a fraud realtor and became president with the help of Russia).  All the nationalist have something in common and that they love each other though there is no sincerity in it.   Modi Think he make India Hindu country and Trump think he can make America White Nationalist country.  The reason I am in E-malayalees is to express my opinion and unravel the hidden agendas of people like you to the public and thus identify the thief fro them.  If you are a true American, take out your mask and talk about this countries political destiny. And,  it is good for your next generation growing up here.  So long as you stick with Modi or Trump you will be considered a man lost in the transition. 
Here is Kummanam coming to these shores to spread the communal poison. Why these RSS guys are here in the first place? They should stay in their Hindu Rashtra spreading hate and bigotry! Wonder why US even giving these visas to these crazies? The people who sponsor these types are a threat to America, no doubt!
Do you have that pen A priest gave you?
I agree with all the help the Movie Stars do&Bless their Goodness.The problems are still there,as I said before,and It did't come in E M.Who caused this they will have to pay for this.Not me others. 
When you Join a Congregation to be a nun/Priest, you are so young your decisions are based on some ones's decisions.As you grow up your decisions change or you get wise. You decide that this is not what I want, But the same people who encouraged you to take this profession,will accuse you of leaving the profession.If you Agree to eat shit don't tell me it smells.

The liberals usually have tunnel vision. They are very intolerant to different ideas and ideology. For them, "Agree to disagree" is not in their dictionary. So there is no meaning in having an intelligent discussion with them.
അല്ലാ  നാട്ടിൽ  നിന്നു  വരുന്ന  സാഹിത്യകാരൻ , സിനിമാക്കാരൻ , രാഷ്ട്രിയക്കാരൻ , മന്ത്രി, പത്രക്കാരൻ , സുന്ദരി  കുലുക്കി  നിർത്ത  തരുണീമണികൾ  ഒക്കെ  കൂട  നിന്നു  ഫോട്ടോ  എടുത്തു  അവരേ  ചുമ്മിയും  ചുവന്നും  നടന്നു ഫോട്ടോ  എടുത്തു  പത്രത്തിൽ  കൊടുക്കാൻ  ചിലർക്കു  ആനന്ദമാണ് . അവരുടെ  ഒക്കെ  നീണ്ട  പ്രസംഗവും  ഒരു  നിസാര  മണ്ട  ചോദ്യത്തിന്  അര  മണിക്കൂർ  പ്രസംഗ  ഉത്തരവും .  ഒക്ടോബറിൽ  ജനധിപത്യമില്ലാത്ത  രണ്ടു  പ്രസ് ക്ലബ്  കാരുടേയും  കൺവെൻഷൻ  ഉണ്ടന്ന്  കേട്ടു .  അവിടയും  ഇതൊക്കെത്തന്നെയാകും . നാട്ടിലെ  പ്രസ് ആണ് , ടീവി  ആണു  എന്നോക്കെ  പറഞ്ഞു വരുന്നവരുടെ  മാത്രം  വമ്പൻ  ക്ലാസ്  എടുപ്പും  ബോറിങ്  പ്രസംഗവും , പിന്നെ  ചില  മണ്ടൻ  ചോതിയുത്തര  പംക്തിയും . ഓരോ  ചോദ്യത്തിനും  15  മിനിറ്റു  ഉത്തര  പ്രസംഗവും . പിന്നെ  അറിവില്ലാത്ത  ചില  തരുണീമണികളുടെ  എംസി  വിളയാട്ടവും .  രണ്ടാമത്തെ  പ്രസ് ക്ലബ്  ആണെങ്കിൽ  ഒരാൾ  സ്ഥിരം  ചെയര്മാനാണ്‌ .  എല്ലാം  അയാളുടെ  ഭരണം . ബാക്കിയെല്ലാം  ചട്ടുകങ്ങൾ .  പിന്നെ  അവിടെ  കുറെ  ഫോമാ  ഫൊക്കാന  സ്ഥിരം  സ്ഥാപകക്കാർ , പിന്നെ  ചില  സ്ഥിരം  മേയർ , ജഡ്‌ജി  എല്ലാം . അവർ  ഫ്രീ ആയി  വന്നു  അവരുടെ  സ്ഥിരം  വീരവാദം  തട്ടിവിടും .  പണം കൊടുക്കുന്നവർക്ക്  സ്റ്റേജിലും  ഇരിപ്പടവും  പൊന്നാടവും  കൊടുത്തും  പ്രസാദിപ്പിക്കും . ബാക്കിയുള്ള  ഇവിടെയുള്ള  എത്ര  വലിയ  അറിവുള്ളവനും  ഒരവസരവും  കിട്ടിയെന്നു  വരികയില്ല . ഒരുപക്ഷേ , അവരെ  അപമാനിച്ചാകും  വിടുക . അവരുടെ  ഒക്കെ  പണവും  പിടുങ്ങി  എന്നിരിക്കും .  ഇവിടെ  ചോദ്യം  ഇതാണ് . നാട്ടിൽ  നിന്ന്  വരുന്നവർ  മാത്രമാണോ  അറിവുള്ളവർ ? ഇവിടെ  ലോക്കൽ ആയി  അവരേക്കാൾ  പതിൽമടങ്ങു  ബുദ്ധികാർ  ഇല്ലയോ ? അവരെ  താഴ്ത്താതെ  അവർക്കും  വിലയും  അവസരവും  കൊടുക്കുക .  മുകളിലെ  പടം  നോക്കുക . നാട്ടിലെ  ഒരു പുള്ളിയെ  പിടിച്ചു  മഹാ  ദീവ്യൻ  ആക്കിയിരിക്കുന്നു
" ദൈ്വവാര്‍ഷിക ഗ്ലോബല്‍ കണ്‍വെന്‍ഷൻ "ഇതെന്തു കൺവെൻഷനാണ് ; ഞാനില്ലത്ത ഒരു കൺവെൻഷൻ ?
There is no Black Girls in the commercial,That shows It's only for White Girls.(White means Superiority}.
 കാരശ്ശേരിയെ  എങ്ങനേലും നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു വിടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അന്നേരമാണ് കുമ്മനം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് . ഇനി ഇദ്ദേഹം എങ്ങനാണോ മുണ്ടു ഉടുക്കുന്നത് . ദയവായി എയർപോർട്ടിൽ വച്ച് തന്നെ പാന്റ്സ് ഇടീപ്പിച്ചിട്ട് പുറത്തേക് കുണ്ടുവന്നാൽ മതി 
"By the by, does any sane person not love his country of birth? Being a U S citizen does not require you to not love your country of birth. Loving your country of birth does not mean that one is not loyal to his adopted country. The mere fact that you are reading Emalayalee, shows that you long to hear about your country of birth. Your statement asking others to go back to their country reflects your racist attitude reminiscent of KKK. Be human being first before being an Indian American."When you took the oath as a U.S citizen you relinquished your loyalty with your Mother country and your adopted country became your country. And, that means, you agreed not to get involved in your countries political affairs and not to even vote in that countries election  .  I know you are a staunch supporter of Chayawala  Modi who is a Hindu nationalist. He doesn't have a vision for India just like Trump doesn't have a vision for America (Trump is a fraud realtor and became president with the help of Russia).  All the nationalist have something in common and that they love each other though there is no sincerity in it.   Modi Think he make India Hindu country and Trump think he can make America White Nationalist country.  The reason I am in E-malayalees is to express my opinion and unravel the hidden agendas of people like you to the public and thus identify the thief fro them.  If you are a true American, take out your mask and talk about this countries political destiny. And,  it is good for your next generation growing up here.  So long as you stick with Modi or Trump you will be considered a man lost in the transition. 
Here is Kummanam coming to these shores to spread the communal poison. Why these RSS guys are here in the first place? They should stay in their Hindu Rashtra spreading hate and bigotry! Wonder why US even giving these visas to these crazies? The people who sponsor these types are a threat to America, no doubt!
Do you have that pen A priest gave you?
I agree with all the help the Movie Stars do&Bless their Goodness.The problems are still there,as I said before,and It did't come in E M.Who caused this they will have to pay for this.Not me others. 
When you Join a Congregation to be a nun/Priest, you are so young your decisions are based on some ones's decisions.As you grow up your decisions change or you get wise. You decide that this is not what I want, But the same people who encouraged you to take this profession,will accuse you of leaving the profession.If you Agree to eat shit don't tell me it smells.